Tuesday, March 30, 2010

Koutoubia Minaret

Koutoubia Minaret, Marrakech ©Tauseef Mehrali 2010

No comments: